SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 11
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 15
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 16
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 19
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 22
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 26
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 27
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 28
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 29
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 30
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 31
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 32
 รอบสอง
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
 รอบแรก
09:00
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Official
รวม กอล์ฟ  66 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามจักรยาน BMX อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Official
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามจักรยาน BMX อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
รวม ชักกะเย่อ  8 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
08:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
10:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
12:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รวม ซอฟท์บอล  3 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  ตาก
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
รวม เซปักตะกร้อ  6 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
สุโขทัย  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
สุโขทัย  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 14
สุโขทัย  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 15
พิจิตร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
สุโขทัย  vs  กำแพงเพชร
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 18
เพชรบูรณ์  vs  กำแพงเพชร
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รวม เทควันโด  19 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ตาก  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่ 
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่ 
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่ 
พิษณุโลก  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่ 
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
เชียงใหม่  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม เทนนิส  12 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
ตาก  vs  แพร่
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  พะเยา
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 1  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ตาก
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนผดุงปัญญา
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 1  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 2  คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 2  คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  แพร่
 รอบแรก
10:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 QF
11:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
 QF
11:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงราย  vs  ลำปาง
 QF
11:15
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนผดุงปัญญา
Official
ทีมชาย ยุวชน 
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 QF
11:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
พะเยา  vs  แพร่
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
สุโขทัย  vs  ลำพูน
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
ตาก  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  แพร่
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
ลำปาง  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
สุโขทัย  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง 
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง 
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
ลำพูน  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  30 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 26
ตาก  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
09:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 27
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบที่ 2
10:30
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 28
พิจิตร  vs  ตาก
 รอบแรก
12:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 29
แพร่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 66
พะเยา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบที่ 2
16:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 62
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
16:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 63
กำแพงเพชร  vs  ลำปาง
 รอบที่ 2
16:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 67
เชียงราย  vs  น่าน
 รอบที่ 2
16:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 68
น่าน  vs  แพร่
 รอบที่ 2
16:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 64
เชียงใหม่  vs  พะเยา
 รอบที่ 2
16:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 65
กำแพงเพชร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบที่ 2
17:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 69
พิษณุโลก  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
17:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 70
เพชรบูรณ์  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 2
17:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 74
น่าน  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 2
17:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 75
แพร่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
17:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 71
อุตรดิตถ์  vs  ลำปาง
 รอบที่ 2
17:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 72
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 2
18:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 76
พะเยา  vs  เชียงราย
 รอบที่ 2
18:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 77
แม่ฮ่องสอน  vs  น่าน
 รอบที่ 2
18:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 73
พะเยา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบที่ 2
18:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม บาสเกตบอล  20 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
พะเยา  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
แพร่  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
แพร่  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
ตาก  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
แพร่  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ตาก  vs  แพร่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
แพร่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
แพร่  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
แม่ฮ่องสอน  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ตาก  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
แม่ฮ่องสอน  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
พะเยา  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ตาก  vs  แพร่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
ลำปาง  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
แพร่  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
อุตรดิตถ์  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
ลำปาง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
อุตรดิตถ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
เชียงราย  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
แพร่  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
รวม แบดมินตัน  58 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
แพร่  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
สุโขทัย  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
ตาก  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ตาก  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่ 
กำแพงเพชร  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่ 
ตาก  vs  อุตรดิตถ์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่ 
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่ 
พิจิตร  vs  เพชรบูรณ์
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายคู่ 
แพร่  vs  พิษณุโลก
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงคู่ 
อุตรดิตถ์  vs  พิจิตร
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
ตาก  vs  พิจิตร
 รอบที่ 1
09:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
สุโขทัย  vs  ลำพูน
 รอบที่ 1
10:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบที่ 1
11:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
กำแพงเพชร  vs  ลำปาง
 รอบที่ 1
12:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
เชียงใหม่  vs  แพร่
 รอบที่ 1
13:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 29
แพร่  vs  เชียงราย
 รอบที่ 1
14:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 30
ลำพูน  vs  สุโขทัย
 รอบที่ 1
15:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 31
ลำปาง  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 1
16:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 32
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบที่ 1
17:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม ฟุตซอล  9 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบสอง
13:00
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 19
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
15:00
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 28
ตาก  vs  พิษณุโลก 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
กำแพงเพชร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
แม่ฮ่องสอน 2  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
แม่ฮ่องสอน  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
เพชรบูรณ์  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  9 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 115
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 116
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 117
ลำปาง  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 118
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 119
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 120
พะเยา  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 19
ตาก  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 20
แม่ฮ่องสอน  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 21
อุตรดิตถ์  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 22
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 23
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 24
ตาก  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนตากพิทยาคม
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  12 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นน้ำนักไม่เกิน38กก. อายุไม่เกิน15ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  พะเยา
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 3
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี - ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 40-45 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
พะเยา  vs  น่าน
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 40-45 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
พะเยา  vs  น่าน
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ลำปาง  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำนักไม่เกิน38กก. อายุไม่เกิน15ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 10
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำนักไม่เกิน38กก. อายุไม่เกิน15ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 11
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 12
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 13
น่าน  vs  ลำปาง
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำนักไม่เกิน38กก. อายุไม่เกิน15ปี หญิง   คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี - ชาย   คู่ที่ 21
พิษณุโลก  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 40-45 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย   คู่ที่ 22
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
น่าน  vs  แพร่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  ลำปาง
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 11
เชียงราย  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 36
เชียงราย  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 37
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 14
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 15
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 38
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 39
น่าน  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 40
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 20
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 41
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 21
แพร่  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 22
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 42
ลำปาง  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
แพร่  vs  ลำปาง
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 43
น่าน  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 24
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำนักไม่เกิน38กก. อายุไม่เกิน15ปี หญิง   คู่ที่ 16
พะเยา  vs  เพชรบูรณ์
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี - ชาย   คู่ที่ 17
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบชิงที่ 3
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 40-45 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย   คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  พะเยา
 รอบชิงที่ 3
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำนักไม่เกิน38กก. อายุไม่เกิน15ปี หญิง   คู่ที่ 20
พะเยา  vs  น่าน
 รอบชิงที่ 3
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี - ชาย   คู่ที่ 21
พิษณุโลก  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 40-45 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย   คู่ที่ 22
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 26
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  เพชรบูรณ์
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
พิษณุโลก  vs  แพร่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 44
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 พบกันหมด
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม ยูโด  63 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 31
ตาก  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 32
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 33
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
12:00
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 34
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:30
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 35
พะเยา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15:00
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 36
ตาก  vs  น่าน
 รอบแรก
16:30
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน หญิง   สาย จ  คู่ที่ 16
สุโขทัย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
09:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน ชาย   สาย จ  คู่ที่ 16
ลำปาง  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบที่ 2
09:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน ชาย   สาย จ  คู่ที่ 17
ตาก  vs  พิจิตร
 รอบที่ 2
09:30
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย จ  คู่ที่ 17
น่าน  vs  พิจิตร
 รอบที่ 2
09:30
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 18
ตาก  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 2
10:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน ชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 18
สุโขทัย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
10:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน ชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 19
พิษณุโลก  vs  พะเยา
 รอบที่ 2
10:30
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 19
แม่ฮ่องสอน  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 2
10:30
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 22
ลำปาง  vs  แพร่
 รอบแรก
11:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมหญิง   สาย ช  คู่ที่ 23
กำแพงเพชร  vs  พะเยา
 รอบแรก
11:30
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย ช  คู่ที่ 25
แพร่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
11:30
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย ซ  คู่ที่ 26
เชียงราย  vs  แพร่
 รอบแรก
12:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมหญิง   สาย ซ  คู่ที่ 24
เพชรบูรณ์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
12:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย ซ  คู่ที่ 27
เพชรบูรณ์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
12:30
หาดทรายทอง
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  15 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
พะเยา  vs  แพร่
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  ตาก
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 5
แพร่  vs  ลำปาง
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
รวม แฮนด์บอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer