SAT GRS
   
หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
น่าน  vs  เชียงราย
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
 รอบที่ 1
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน
 รอบที่ 1
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
น่าน  vs  ลำพูน
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  น่าน
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
เชียงราย
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ลำพูน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
น่าน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  ลำพูน
 รอบที่ 2
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ลำปาง
 รอบที่ 1
18:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม หมากล้อม  29 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer