รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
เชียงราย
1
 
   
 
Remark :
5
อภิชญาน์  ปินตาเป็ก
เชียงราย
15
อภิญญา  บุญยืน
เชียงราย
18
ศุลีพร  ภู่จีน
เชียงราย
13
ศศิวิมล  คำต๊ะ
เชียงราย
8
วรรณภา  ชื่นชีพ
เชียงราย
17
ธิญาดา  โนวิชัย
เชียงราย
19
ทัศวรรณ  เวียนรอบ
เชียงราย
9
นฤมล  คำมา
เชียงราย
22
ณัฐสุดา  คิดดี
เชียงราย
12
ณัฐวิภา  วงศ์ใหญ่
เชียงราย
4
ณัฏฐชา  แก้วมะโน
เชียงราย
1
ฉัตรแก้ว  จันทร์ปรีดา
เชียงราย
10
จิรันธนิน  แสงโยจารย์
เชียงราย
16
นุชนาฏ  ขรรค์ชัย
เชียงราย
2
เนื้อทอง  เบญจมหามังกร
เชียงราย
21
กมลชนก  ผางคำ
เชียงราย
6
ปิยะปริชญา  น้อยก้อม
เชียงราย
24
พรนภัส  ศรีปัน
เชียงราย
   
 
5
ลำปาง
 
   
 
Remark :
14
สุภัทชรินทร์  ธนะสูตร
ลำปาง
15
สุธิตา  จันต๊ะคำ
ลำปาง
11
สุชานันท์  ปันเทศ
ลำปาง
8
สาธิดา  บุญเม่น
ลำปาง
4
ศิรประภา  เนียมจิต
ลำปาง
5
ศิริกัลยา  ชุ่มธิ
ลำปาง
9
วิภาวนี  วรชัย
ลำปาง
2
วิชญาพร  ดวงทิพย์
ลำปาง
17
วรญา  กิตติเมธากุล
ลำปาง
20
ริญญาภัทร์  มูลดง
ลำปาง
10
ณัฐนิชา  วางโต
ลำปาง
6
ชิดชนก  วันจะก๋า
ลำปาง
1
ชมพูนุช  บัวระภา
ลำปาง
13
จีรนันท์  บุญสมปาน
ลำปาง
16
นีรนุช  แห่วกุยอม
ลำปาง
21
ปาริชาติ  คำหลู่
ลำปาง
12
ภัทรนันท์  อุปชัย
ลำปาง
18
พรพิมล  เงินพล
ลำปาง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม